strzałka do góry

event edukacyjny - tradycyjna wiedza
przekazana w innowacyjny sposób

Zamiast siedzieć na szkoleniu, uczestnik w aktywny sposób zdobywa wiedzę i umiejętności.

W biznesie każdy wydany pieniądz musi przynieść korzyść. Ewent edukacyjny to nowa forma
realizacji szkoleń, które i tak musisz przeprowadzić.

  •   www.seventh.pl
  •   +48 509015407
  •   biuro@seventh.pl

seventh edukacyjny 2021

Proponowane dla Ciebie szkolenia w formie eventowej obejmują zagadnienia z zakresu: Pierwszej Pomocy - uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności uczestnicząc w pozorowanych zdarzeniach, w których wszystko przebiega jak podczas realnej sytuacji; PPOŻ (Ochrona Przeciwpożarowa) - uczestnik zdobywa wiedzę, którą od razu może zastosować w praktyce; BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) - uczestnik rozwiązuje różne zadania (case) przygotowane dla niego w oparciu o aktualną wiedzę.
Taka forma szkoleń umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjny sposób, wiąże zespół wzmacniając zarówno relacje jak i zaufanie pomiędzy ludźmi.

Proponujemy event z zakresu szkoleń które i tak musisz zrealizować

(Podstawa Prawna)

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
1 / 3
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
2 / 3
1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
3. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
4. Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
3 / 3

Przykładowy program

Zapoznanie.
Omówienie zadań i podział na zespoły (3 – 4 osobowe).
Manewry/Zawody (często wprowadzenie rywalizacji dodatkowo motywuje).
20 stanowisk ze zróżnicowanymi zadaniami np.:

Poszkodowany z raną głowy bez kontaktu, leży na brzuchu. Zorganizować pracę zespołu i ewentualnie świadków zdarzenia. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Zebrać parametry poszkodowanego i dostosować do nich procedury. Wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego i współpracować z dyspozytorem. Przekazać poszkodowanego Ratownikom.
* Wszystko na miejscu zdarzenia wygląda realnie, wykorzystywane są techniki charakteryzacji teatralnej.
** Poszkodowany może być z Państwa firmy.

Trenażer pożarowy. Zabezpieczyć miejsca zdarzenia i użyć odpowiedniej gaśnicy. Zadysponować Zespołu Straży Pożarnej i współpracować z oficerem dyżurnym. Przeprowadzić ewakuację, jeżeli jest to konieczne.

Realna sytuacja (kazus) związany z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Opracować rozwiązanie problemu, tak żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Zastanowić się jakie powinny być regulacje prawne. Sprawdzić w kodeksie czy, rzeczywiście takie zapisy prawa istnieją.

Pomiędzy stanowiskami różne zadania zarówno zręcznościowe jak i intelektualne np.:

Stacje edukacyjne gdzie można zdobyć wiedzę przydatną na stanowiskach manewrowych.

Bieg z przeszkodami i zawiązanymi oczami. Pokonujący przeszkodę musi zaufać swojemu zespołowi.

Stacje z zadaniami na myślenie i zastosowanie teorii w praktyce. Przesunięcie ciężkiego przedmiotu z punku A do punktu B.

I nie tylko...

Stacje kulinarne, gdzie można coś zjeść.

Stacje relaksacyjne, gdzie można poddać się masażowi, lub nauczyć relaksacji.

Ponad to:

Koncert lub impreza.

Program, może być realizowany zarówno w plenerze jak i w obiektach zamkniętych.

Najważniejsze są rezultaty
szkolenie dla samego szkolenia
to strata czasu

Co zyskujesz wybieraj taką formę?

Korzyści dla pracownika i pracodawcy:

Pracowniku szkolenie/Event przygotujemy specjalnie dla Ciebie w oparciu o standardy i procedury występujące w Twojej firmie. Przed szkoleniem/eventem możesz do nas napisać i podać interesujące Cię zagadnienia, oraz zadać pytania z obszaru Pierwszej Pomocy, PPOŻ i BHP.
E-mail: szkolenia@seventh.pl

Nauczysz się praktycznych czynności ratujących życie. Event Edukacyjny odbywa się w formie manewrów, to oznacza, że będziesz mieć do wykonania różne zadania. Zarówno pierwsza pomoc jak i ppoż opierają się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy.

Przezwyciężysz swoje obawy dotyczące pomagania innym. Każde zadanie jest odzwierciedleniem realnej sytuacji, z którą możesz się zetknąć.

Dzięki charakteryzaji teatralnej oswoisz się z tym, co możesz zobaczyć na miejscu zdarzenia. Zobaczysz =).

Specjalnie opracowane ćwiczenia przygotują Cię do zarządzania współpracownikami i świadkami w trakcie zdarzenia. Umiejętności miękkie i przywódcze, wgląd w sytuację, często przynoszą leprze rezultaty niż bezpośrednia praca z poszkodowanym.

Poznasz procedury postępowania w razie zagrożenia zdrowia lub życia, mające zastosowanie w Twojej firmie.Szkolenie/Ewent jest realizowany w oparciu o analizę potrzeb i procedur mających zastosowanie w Twojej firmie.

Umiejętności, które zdobędziesz, są zgodnie z najnowszą wiedzą i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Jest to nasza pasja, cały czas się doskonalimy. Z tą samą pacsją przekażemy Tobie to co najważniejsze.

Dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

4 sposoby na zwiększenie efektywności i motywacji pracowników za pomocą szkoleń, które i tak musisz przeprowadzić.

Event Edukacyjny będzie stworzony specjalnie pod Ciebie i Twoich pracowników – Dobrze zaprojektowane szkolenie, poza dostarczaniem potrzebnej wiedzy, motywuje i sprawia, że pracownicy jeszcze bardziej utożsamiają się z Twoją firmą.

Event Edukacyjny ma integrować, budować i wzmacniać więź między Twoimi pracownikami - Każde szkolenie można tak przygotować i poprowadzić, żeby przykłady i ćwiczenia spajały Twój zespół. Zgrany zespół pracuje lepiej.

Event będzie wpływać na wzrost satysfakcji z pracy - Tylko zadowoleni pracownicy przynoszą korzyści Twojej firmie.

Event Edukacyjny prowadzi do zdobycia wiedzy i umiejętności. - Jak powiedział J. W. Goethe: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.

Dostaniesz wszystkie potrzebne dokumenty.

Nasza propozycja - w pewnym przybliżeniu

Ofertę przygotowujemy w oparciu o standardy i procedury występujące w Twojej firmie

Pomyśl o pracowniku jak o inwestycji w Twoją przyszłość

Event Edukacyjny

Przeprowadzony w Twojej firmie - do 40 uczestników.
20 stacji edukacyjnych, bez dodatkowych atrakcji - 20 minut na każdej stacji (8 godzin).

Każdy uczestnik dostaje komplet dokumentów z BHP,
Dostaje zaświadczenie uprawniające do bycia osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy,
oraz osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową.

Wartość dodana - spajanie zespołu (team building), nauka pracy zespołowej, atrakcyjna forma pozostająca w pamięci i wzmacniająca identyfikację z Twoją firmą.

Koszt powyższego eventu edukacyjnego: 6000 złotych - przy 40 osobach koszt jednostkowy wynosi 150 złotych

Szkolenia standardowe

Szkolenia wstępne 1 do 5 osób - 250 złotych, 5 i powyżej 50 złotych od osoby.

Szkolenia okresowe 1 do 3 osób - 250 złotych 4 i powyżej 75 złotych od osoby

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - 200 złotych od osoby.

Szkolenie z Pierwszej Pomocy - dla osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy 1 do 3 osób - 500 złotych, 4 i powyżej 150 złotych od osoby.

Dokumentacja BHP - 250 złotych.

Outsourcing BHP - od 250 złotych miesięcznie.

Szkolenia dodatkowe

Event Edukacyjny lub Szkolenie Tradycyjne możemy wzbogacić o wiedze i umiejętności z różnych dziedzin:
Komunikacja interpersonalna;
Asertywność;
Umiejętności sprzedażowe;
Techniki Relaksacyjne;
Radzenie sobie ze stresem;
itd...

Jeżeli masz jakąś potrzebę porozmawiaj o tym z nami, jestem przekonany, że coś wymyślimy =).

Dlaczego masz nam zaufać?

Na Twojej satysfakcji chcemy
budować markę

Naszą wizją jest biznes partnerski

Organizujemy szkolenia praktyczne przeplatane teorią.
Nasza kadra posiada wysokie kwalifikacje zarówno z ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej, BHP jak i prowadzenia szkoleń (kwalifikacje trenerskie potwierdzone dyplomami).
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia eventów i szkoleń na najwyższym poziomie.
Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, eventów, ewakuacji i manewrów ratowniczych.

Sprawdź nas. Zadzwoń lub napisz.

+48 509 015 407 lub biuro@seventh.pl

Seventh
Al. Komisji Edukacji Narodowej 97/46
02-777 Warszawa
NIP: 951-192-68-26

Copyright © seventh

top seventh

seventh edukacyjny - tradycyjna wiedza przekazana w innowacyjny sposób

Zamiast siedzieć na szkoleniu, uczestnik w aktywny sposób zdobywa wiedzę i umiejętności.

Prawo nakłada na Ciebie obowiązek przeprowadzenia szkleń z BHP, Pierwszej Pomocy i PPOŻ.
Ewent edukacyjny to nowa forma realizacji obowiązkowych szkoleń.

  •   www.seventh.pl
  •   +48 509015407
  •   biuro@seventh.pl